Đại Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
tại Aschaffenburg (14. - 16.05.2005)
  
Sinh Hoạt Giới Trẻ Việt Nam tại Đức Quốc
trong dịp Đại Hội Công Giáo 2005
 
Giới Trẻ Việt Nam cầu nguyện ban tối (14.5.2005)
Thánh Lễ Chúa nhật: Lễ Chúa Thánh Thần (15.5.2005)
Quầy Thông Tin về ĐHGT Thế Giới 2005
Giới Trẻ sinh hoạt buổi chiều (15.5.2005)
Ký Sổ Vàng giúp Mục Vụ GTVN tại ĐHGT-2005
Giới Trẻ Rước Kiệu Đức Mẹ Lavang (16.5.2005)
Rước Kiệu và Thánh Lễ thứ hai (16.5.2005)
  
Mục Vụ Công Giáo Việt Nam
miền Ðông Bắc Ðức
(www.DHGT-2005.net)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Trở lại
 
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)