Đoàn Giới Trẻ Việt Nam Từ Đức Quốc
Tham Dự DHGT-2008 Tại Sydney
  

Phần 3: Báo chí Úc tường thuật về ĐHGT-2008
  
  

Các báo chí Úc tường thuật về ĐHGT-2008


Một em bé VN thuộc dòng tộc của Thánh Tử Đạo Giuse Lưu được ĐGH chúc lành

  
(Hình ảnh: www.dhgt-2005.net)
 
 
 
 
 
 
 
 
 Trở lại
 
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)