Chúng tôi cần đến Bạn
để thực hiện một tấm hình Mosaik lớn
về ĐGH Gioan Phaolô II
 

ĐGH Gioan Phaolô II là người CHA của ĐHGT Thế Giới. Ngài đã triệu tập ĐHGT Thế Giới đầu tiên vào năm 1984 tại giáo đô Rôma. Sáng kiến của Ngài: mỗi hai năm các Bạn Trẻ Thế Giới sẽ được mời đến gặp gỡ tại một thành phố, để cảm nghiệm về Đức Kitô và Giáo Hội sống động của Ngài. Gặp gỡ tại Köln vào tháng 8.2005 cũng là ước muốn của Đức Cố GH Gioan Phaolô II.

Chúng ta muốn nói lên tiếng BIẾT ƠN đến Đấng sáng lập bằng cách thực hiện một tấm hình Mosaik lớn nhất thế giới. Cho việc này chúng tôi nhờ đến sự cộng tác của Bạn bằng các gửi hình cá nhân đến chúng tôi. Từ hàng ngàn tấm hình cá nhân chúng tôi sẽ thực hiện trong Internet tấm hình Mosaik lớn của ĐGH Gioan Phaolô II.

Sau khi Bạn gửi hình thì sẽ nhận được một Link để Bạn nhận ra mình trong tấm hình lớn.

Tấm hình Mosaik này sẽ được treo trước nhà thờ chính tòa Köln, nơi có di tích thánh của Ba Vua.

Mong các Bạn cộng tác cho dự án này, xin gửi hình về:
www.Thank-You-JPII.net

nach oben (top)

 

 
Wir brauchen Dich –
Werde Teil des JPII-Riesenmosaiks!

Papst Johannes Paul II. ist der Vater des Weltjugendtages. Er war es, der 1984 das erste Welttreffen der Jugend in Rom angestoßen hat. Seine Idee: Alle zwei Jahre lädt der Papst junge Menschen aus aller Welt in eine Stadt ein, um Christus und seine lebendige Kirche zu erfahren.

Der Wunsch von Johannes Paul II. war es, im August nach Köln zu kommen und dort mit den Jugendlichen den Weltjugendtag 2005 zu feiern.

Wir möchten dem Erfinder des Weltjugendtages „Danke“ sagen: Mit dem größten Mosaikportrait der Welt. Dazu brauchen wir Dein Foto, denn aus tausenden Porträt-Fotos setzen wir im Internet ein Mosaik von JPII zusammen.

Mach mit bei diesem einmaligen Projekt!

Wie geht das?

Ganz einfach: Nachdem Du ein Foto von Dir upgeloaded hast, senden wir Dir einen Link, mit dem Du Dich im Riesenmosaik von JPII wieder finden kannst.

Durch Dein Foto erinnerst Du an JPII und seine Botschaft.
Das Riesenmosaik wird von uns auch als Mega-Poster beim WJT 2005 vor dem Kölner Dom am Pilgerweg zum Schrein der Heiligen Drei Könige aufgehängt!

Mein Foto an: www.thank-You-JPII.net schicken!

Wo zu sehen?

Im Internet:

Ganz einfach: Nachdem Du ein Foto von Dir upgeloaded hast, senden wir Dir deinen persönlichen Link, mit dem Du Dich im Riesen-Mosaik-Foto von JPII wieder finden kannst.

Das Mega-Mosaik-Foto wird von uns auch als Riesenposter beim WJT 2005 vor dem Kölner Dom am Pilgerweg zum Schrein der Heiligen Drei Könige aufgehängt!

nach oben (top)

 

 
We need you –
Become a part of the JP II Giant Mosiac!

Late Pope John Paul II. ist the grounder-father of the World Youth Day (WJT). It was him, who – in 1984 - initiated the first world meeting of young people in Rome. His idea: Every two years, the Pope invites young people from all over the world to come to one town to experience Christ and his living church.

It was late Pope John Paul II.’s wish to come to Cologne, Germany in August and to celebrate the World Youth Day 2005 with the youth of the world.

We want to say thank you to the inventor of the World Youth Day: By means of the biggest mosaic portrait the world has ever seen. To accomplish this, we need your photograph. From thousands of portrait photographs, your portraits, we will build an image of late Pope JP II. Join us in this challenging endeavour and unique project!

Where can it be seen?

On the Internet:

Quite simple: Just upload your portrait photograph to our website and we will send you your personalized link where to find yourself within the giant mosaic photograph of JP II.

In Cologne:

The giant mosaic photograp will also be reproduced as a giant hardcopy poster to be shown during WJT 2005 in front of the Cologne Cathedral, on the pilgrims’ way to the Shrine of the three Holy Kings

My Foto send to: www.thank-You-JPII.net

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trang in (Printversion)
 
Zoom
Hình ảnh:
thank-you-jpii.net
 
Tiếng Đức
Tiếng Anh
 
  
nach oben (top)
 
 Trang Trung Ương (Official Website): www.wjt2005.de    
 Trung Tâm Mục Vụ Borsum © (Impressum)